Audiograf?

Audiografens arbeidsområde er av sosialmedisinsk, teknisk og pedagogisk karakter med hørsel som spesialområde.

Utdanningen av audiografer skjer ved høgskolen i sør-trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag. Studiet er ett 3-årig heltidsstudium som gir 180 studiepoeng.

De viktigste arbeidsoppgavene er utredning av hørsel og rehabilitering av hørselshemmede. Dette inkluderer tilpasning av høreapparater og tekniske hjelpemidler, veiledning, undervisning og hørselsforebyggende tiltak.

Idag arbeider det audiografer ved alle landets høresentraler. De kan også jobbe ved hjelpemiddelsentraler, private ønh-spesialister, i egen praksis, som forhandlere og hos høreapparatimportører.

Oppgaver i framtiden vil bli å jobbe for å få inn audiografer på kommune og fylkesnivå.

Gjennom norsk audiografforbund er audiografene medlemmer av kfo, som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS.

Regelmessig etterutdanningskurs gjør at audiografene holder seg faglig oppdatert.

Audiografen, er norsk audiografforbunds medlemsblad og det kommer ut fire ganger i året.

Faglig utvikling er viktig. Audiografer kan studere videre, blant annet ta hovedfag.